Quy mô: 200m2
Địa điểm: Đề Gi – Bình Định
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna Room